тел: 8 (35368) 2-02-63 E-mail: avtoshkola_yasnyi@mail.ru

Заключение